SINCE 1991
SINCE 1991
Since 1991
Since 1991

Kryeziu Law Firm / Avokatura Kryeziu

Avokatura Kryeziu njihet si një ndër zyret ligjore më të mëdha dhe më të vjetrat në Kosovë. Praktika jonë fokusohet në kompensimin e dëmeve dhe pretendon rregullime në fushë të sigurimit. Ne përfaqësojmë klientë në çështje të mëdha të biznesit rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Përfaqësimi kualitativ ligjor është thelbësor, qëllimi ynë është që të ofrojmë përfaqësim ligjor sa më të mirë me një kosto të arsyeshme dhe të drejtë për klientët tanë. Ne jemi krenarë për standardet e larta ligjore dhe etike që janë themeluar nga ekipi ynë si dhe për traditën e përsosmërisë që ne punojmë për të ruajtur. Përfaqësim i mirë ligjor vjen nga njerëz të mirë dhe nga ana e avokatëve të tij. Madhështia kërkon thellësi, perspektivë shërbim për të tjerët. Ne punojmë shumë për të përmirësuar cilësinë e jetës së klientëve tanë, komunitetit tonë dhe familjeve tona.
.................................................................................................................

Kryeziu Law Firm si the oldest and one of the largest law firms in Kosova. Our practice focuses on  compensation of damage claims and claims insurance adjustment. We represent clients in major business matters regionally, nationally and internationally.

Quality legal representation is essential, our goal is to provide the best legal represenation avaliable at a reasonable and fair cost to our clients. We are proud of the high legal and ethical standards that have been estabilished by our team and the tradition of excellence that we work to maintain. Good legal representation comes from good people and by his attorneys. Greatness requires depth, perspective and service to others. We work hard to improve the quality of life for our clients, our community and our families.

Lawyers Office Kryeziu is a business law firm. We offer services in claims management

Print | Sitemap
KRYEZIULAW © 2014 / 2015 All Rights Reserved